Cri du chat szindrómás gyermekek tanulmányi eredményeinek értékelése I.

 

Az alábbiakban - internetes forrásból letöltve – 6 német cri du chat szindrómás gyermek bizonyítványai alapján levont következtetéseket szeretnék megosztani Veletek. Úgy gondoltam, célszerű kicsit megfordítani a dolgot, így most az értékelés szempontjai mellet az összefoglalást és a következtetéseket ismerhetitek meg, míg a következő Hírlevélben térek ki külön-külön a gyerekekre. Bné. M. Mónika

 

„Hat család küldte el számunkra az értékeléseit, amelyek mindegyike egytől hat évig kiterjedő időszakot ölel fel. Egyik értékelés sem hasonlatos a másikhoz, még ha két gyermek ugyanabba az iskolába is jár…

A következő csoportosítási szempontok szerint próbáltam meg elemezni őket:

 

Tartalmazza-e az értékelés a következő tantárgyakat és érdeklődési területeket:

 • Előszeretettel végzett tevékenységek
 • Magatartás és szorgalom
 • Általános és gyakorlati képességek
 • Nyelv és kommunikáció
 • Ének-zene
 • Sport és úszás
 • Német (anyanyelv)
 • Matematika
 • Gyakorlati munkák
 • Egyéb, a tanév és a tanuló számára jelentős tárgyak

 

Minden bizonyítványnál a magatartás, a szorgalom, az általános és gyakorlati képességek leírása és a nyelv és a kommunikáció foglalja magába a legnagyobb részeket. A gyerekek legkedveltebb tevékenységei néha egyértelműen szerepelnek a leírásban, többnyire azonban csak az egyes tantárgyak értékelésén belül szerepelnek, azokból derülnek ki, s szinte mindig az ének-zene valamint a sport és úszás kerül ebbe a körbe a gyerekeknél. A többi tárgy, mint a német (anyanyelv), a matek, a gyakorlati munkák csak részlegesen emelkednek ki időnként és ez is túlnyomó részben a nagyobb gyerekeknél fordul elő.

 

Milyen értékelések készültek a bizonyítványok alapján a tananyagról és a módszerekről?

 • Magatartás és szorgalom

Ahogy azt már említettük, ez a legátfogóbb területe az értékelésnek. A kívülállók számára is közvetít egy képet a megfigyelt gyermek személyiségéről. A folyamat azonban – mely az iskolában tanúsított viselkedés befolyásolására tett kísérleteket mutatná egy-egy gyereknél nincs egyértelműen megemlítve. A barátságos hozzáállás, a dicséret, a követelményekben tanúsított következetesség a leglényegesebb eszközök. Csupán egy gyermek iskolájában alkalmaznak olyan speciális terápiákat a viselkedés kontrollálására mint az egyéni fejlesztés és a személyi terápia.

 • Gyakorlati (életközeli) képességek

Mindenhol fejlesztik ezeket a képességeket. Idetartozik az öltözködés, az étkezés, a WC használata, a tájékozódás gyakorlatai a közvetlen környezetben. Ez a csoport közös tevékenységein keresztül történik az adott személyre vonatkozó egyénre szabott segítségnyújtással egybekötve.

 • Nyelv és kommunikáció, német (anyanyelv)

A nyelv és kommunikáció, összeköttetésben a német tantárggyal tágabb területet foglal magába, a felhasznált módszereket mégis csak egy gyerek bizonyítványa mutatja be. Iskolájában a nyelvi oktatást következetesen egyszerű mozdulatok kíséretével végzik.

 

Milyen következtetéseket lehet levonni a Cri du chat szindrómás gyermekek bizonyítványaiból?

 • Előszeretettel végzett tevékenységek: Zene és sport/úszás

Kezdjük a zenével és sport/úszással: kivétel nélkül mindenkit szórakoztat a zene, ritmika, az éneklés és az azt kísérő mozgás.

A bizonyítványok (értékelések) megfogalmazása e téren olyan, hogy nyugodt szívvel megjelölhetnénk e területeket „Előszeretettel végzett tevékenységek” címszó alatt. Mindenekelőtt áll az úszás ill. a vízben való mozgás.

Valamennyi szülő egybehangzó véleménye szerint nyilvánvalóan nincs olyan cri du chat szindrómás gyerek, akinek bármilyen szinten víziszonya lenne. (Én egyet ismerek: Dávid. Nem szereti a vizet. Bné.M.M.) A zene jelentősége is igen nagy e gyerekek körében – mindegy milyen formában jön is ez elő.

A szülők azon tapasztalataival kapcsolatban – mely szerint a gyerekek a szokatlan zajokra szinte pánikszerűen reagálnak – azt szűrhetjük le, hogy a halláson alapuló benyomások érzékelése különösen fontos a gyerekek számára.

 • Nyelv és nyelvértés

Mindenkinél kifejlődött egy jó – helyenként nagyon jó – nyelvértés. Bár erről nem írnak semmi közelebbit, az iskolákban az érintett személyeknek (akikkel a gyerek kapcsolatban áll) – ugyanúgy mint a szülőknek – mégis az volt a benyomása, hogy a gyerekek nagyon jól megértik őket.

Egyesek az aktív beszédben is figyelemreméltó teljesítményeket nyújtanak. Ez így van még akkor is, ha az ember csak a negyedik értékelésben találja meg az arra vonatkozó kijelentéseket, miszerint a kislány megnyilvánulásai nehezen érthetőek a kívülállók számára. Szintén utalás erre az is, hogy az olyan beszédkísérő kommunikációs eszközök, mint a mozdulatok a gyerekeknél mindenképpen jelentőséggel bírnak.

 • Finommotorikus képességek

A finommotorikus képességeket igénylő munkákkal mindannyiuknak problémája van. Feltűnően kevés kedvük van ezen feladatok gyakorlásához.

 • Gyakorlati képességek

Bizonyos kapcsolat mutatkozik meg a korlátozott finommotorikával. Eredmények azonban itt is mindenkinél mutatkoznak. Bár többnyire saját akaratukból végzik a feladatokat, de következetes számonkéréssel.

 • Magatartás és kommunikáció

Minden bizonnyal ez a terület az egyike a legnehezebbeknek. A bizonyítványok szövege egytől-egyig szimpátiáról és rokonszenvről tanúskodik. Tükörképük annak, amiről olyan gyakran beszélünk: Minden gyerek nagyon érdeklődő a külvilág iránt és keresi a kapcsolatot a környezetével. Kíváncsiak az őket körülvevő világra. Túlnyomó részben örömmel és közvetlenséggel (a kivételek erősítik a szabályt) képesek alkalmazkodni a változásokhoz pl.: osztály összetételének a változásához, új személyekhez. Előfordul ugyan agresszivitás mindenekelőtt a kívülállókkal szemben, valamint autoagresszió, zaklatottság (sztereotípiák) mindenekelőtt a nem kedvelt helyzetekben és nem kedvelt tevékenységeknél, de ez nem szabályszerű. A fejlődés folyamán ez változik és befolyásolható is (még ha sok fáradsággal is). A dicséret elősegíti a szorgalmukat és munkálkodási kedvüket.

 

Megjegyzést érdemel azonban, hogy könnyen elvonható a gyerekek figyelme akkor is, amikor a kitartás és a koncentráció egyébként is kívánatos lenne. A gondviselő részéről pedig elengedhetetlen a gondoskodás és a következetesség.

Marie példájában (13 évesen):

„Marie-ben akárcsak régebben, most is nagyon erős a közösségi szellem a környezetével szemben. Olyan helyzetek, melyeket ő maga tudatosan idézett elő, csak a legritkább esetben jönnek elő és nézetem szerint inkább az ő lényében létrejövő folyamatokkal függnek össze, mintsem hogy környezetével teremtene összeköttetést. Ez azt jelenti, hogy kiegyensúlyozatlansága – melyet okozhat a túl magas vagy túl alacsony követelményrendszer, betegségek, menstruáció vagy akár személy- vagy szituációváltozás is – könnyen vezethet hangulatvilágában hullámvölgyekhez. Olyan helyzetekben amikor Marie autoagressziót tanúsít azzal hogy megüti a másikat és általában nem kívánt magatartást tanúsít, nehéz hozzá közeledni. Itt azonban szeretném elmondani, hogy vannak különböző módszerek a megnyugtatására. Ezek a módszerek nem könnyen felismerhetőek és személyenként különbözőek, akár helyzetről helyzetre is változhatnak. Gyakran az is előfordul, hogy Marie-nek egyszerűen csak ki kell élnie kedvetlenségét és egyedül is meg tud nyugodni.”

 

„Hat család küldte el számunkra az értékeléseit, amelyek mindegyike egytől hat évig kiterjedő időszakot ölel fel. E cikk egyes példái Jörg, Kim, Sarah, Melanie, Steven és Marie bizonyítványaiból származnak. Egyik értékelés sem hasonlatos a másikhoz. Még ha két gyermek ugyanabba az iskolába is jár (ahogy például Kim és Sarah Brémában), értékelésük akkor is egyéni módon történik.

 

Nyelv és kommunikáció, német (anyanyelv)

Sarah értékeléséből:

(12 éves)-Sarah most 4-5 szótagú szavakkal beszél. Háromszavas mondatokat használ. Szókincse óriási mértékben megnövekedett. Szereti a szó és nyelvi játékokat, amelyekben koncentrációt és kitartást tanusít.

(13 éves)-Nyelvi kifejezésmódja egyre tisztább és jobban érthető. Többszavas mondatokat alkot. Passzív szókincse igen nagy, a beszédértése jól fejlett. Előszeretettel használ egzotikus és nehéz szavakat.

(14 éves)-Aktív szókincse egyre nagyobb, fontosabb szövegek tartalmát ki tudja fejezni szóban a maga sajátos módján. Mindent megért, amit mondanak neki, és ilyenkor nagyon érdeklődő.

Német-Sarah színeket és egyszerű formákat tud egymáshoz rendelni. Egyes betüket szívesen elismétel, és kézfestéssel le is fest. Felismer tárgyakat az ábrájuk alapján és gyakorolja ezek megnevezését.

(15 éves)-Sarah beszédes. Nagy passzív és széleskörű aktív szókinccsel rendelkezik. A saját beszédmódján háromszavas mondatokban fejezi ki magát (amely egy kívülállónak nehezen érthető). Addig ismétli a mondatokat, míg környezete meg nem érti.

Német-A „B”-t intenzívebben is megismerte.

 

Jörg értékeléséből:

(6 éves)-Megért egyszerű utasításokat és végre is hajtja óőket. Felismeri osztálytársait a nevük alapján és meg is nevezi őket. Javult szóismétlő készsége, amelyet egyszerű mozdulatokkal egészít ki.

(7 éves)-A tanév során terjedelmes szókincset sajátított el, és azt fel is használja. Kész arra, hogy egyszerű mozdulatokat utánozzon és ezeket fel is használja a kommunikációban. Nyelvértése kibővült.

Német-Szívesen dolgozik a tankönyvvel, irányítás mellett tanulmányoz képeket és képeskönyveket. A tanév végére biztos módon meg tudja különböztetni az alapszíneket és ezt megfelelő módon tudja mutatni.

(8 éves)-Szóértése bővült. Egyre gyakrabban alkalmazza a tanult mozdulatokat helyesen. Egyszerű játékos cselekvéseknél a nyelvhasználatában apró előrelépés észlelhető.

(9 éves)-Szóértése kibővült úgy, hogy a nyelvet a szituációnak megfelelő egyszerű mozdulatokkal tanulta meg. Egyszerű szavakat képez és ezeket helyesen is használja. Egyszerű játékos helyzetekben egyre gyakrabban használja a tanult nyelvet és a maga módján alkalmazza a mozdulatokat a többi gyerekkel folytatott játék során.

(10 éves)-Egyszerű cselekményfolyamatot egyszerű mozdulatokkal próbál elmesélni, de ehhez ismerős személyekre van szüksége beszélgetőpartnerként.

 

Matematika – A matematika tantárgyhoz csak rövid értékelések születtek. Pl.:

Jörg (10 évesen)-Egyszerű feladatokban felismeri az 1,2 és 3 mennyiségét. Ezekhez a mennyiségekhez aztán tárgyakat tud hozzárendelni és mozdulatok segítségével is megmutatja az 1-3 mennyiségeket.

Sarah (15 évesen)-Ketté képes osztani mennyiségeket. Segítségnyújtással és következetes számonkéréssel képes különböző tárgyakat megfelelően összerendezni.

Kim (7 és 8 évesen)-3-ig számol az ujjain. Gyakorlatban képes eljárni dolgok és gyerekek mennyiségével, amelyek számát egy szempillantás alatt képes felfogni.

Felszólításra felmutat 1,2 vagy 3 dolgot és a számolás során használja az ujjait is.

 

Gyakorlati munkák

„Gyakorlati munkák” alatt az általános és szakmákra felkészítő gyakorlatokat vezetik be. Ide tartoznak a festő és ragasztási feladatok, az ollóval és gyurmával végzett munkák, az építőelemekkel végzett munkák, a sorbarendezési feladatok, gyöngyfűzés, szövés, főzés stb.

Sarah-nál ez olvasható:

(12 éves)-Sarah kézvezetéssel zöldséget darabol. Kézvezetéssel sző, egyedül képes feszesen tartani a fonalat. Nagy gyöngyökből nyakláncot fűz.

(13 éves)-Segítséggel képes az ollóval vágni. Szívesen fest nagy képeket, de aztán többnyire széttépi őket.

Sarah szívesen főz, és nagy érdeklődést mutat a teli fazekak iránt. Kézvezetéssel gyümölcsöt és zöldséget szeletel.

(14 éves)-Sarah képes segítséggel nagy szögeket előre kifúrt lyukakba beilleszteni és ezeket képes kalapáccsal egyedül beverni. Munkadarabját képes egyedül becsavarni a munkapadba és kivenni onnan. A fanyílásokba be tudja illeszteni a megfelelő idomokat.

Készségesen segít a főzésben. A legszívesebben hagymát aprít.

(15 éves)-Járatos a kalapács használatában és egyre erősödik szögelési készsége is.

Be lehet vonni a főzésbe, előszeretett3el és kitartóan aprít burgonyát és hagymát. Segít az edények elmosogatásában és a törölgetésben is.

 

Jörgnél ez olvasható:

(6 éves)-Nehézségei vannak a kéztartásban éa kézügyességben a vágó-, festő- és gyurmamunkákban, de ez a tanév során könnyen fejleszthető.

(7 éves)-Előrelépés figyelhető meg az ollóval végzett munkákban, de a nyírásban még segítségre szorul. Tudja tartani a filctollat, előre megadott pontokat összeköt vagy kifest felületeket. A gyurmázásnál mindkét kezét használja, különböző darabokat tép le belőle és formáz meg.

(8 éves)-Megtanult bizonyos dolgokat megadott pontra helyezni. Az ollóval való nyírás még fáradságot jelent számára. Szívesen dolgozik építőanyagokkal, össze tudja csavarni az egyes részeket. Nehézségek lépnek fel, ha a munkához mind két keze szükségessé válik.

(9 éves)-Vezetés mellett szívesen dolgozik építőelemekkel.

(10 éves)-Két kézzel végrehajtandó munkák igen ritkán sikerülnek neki. Egyszerű lépések az ollóval szinte segítség nélkül sikerülnek.

 

Egyéb

A legtöbb értékelésben szerepelnek olyan terápiák is, melyeket a tanév során hajtottak végre pl.: gyógytorna, lovaglóterápia, ergoterápia, logopédia. Az „Egyéb” pontban iskolai kirándulásokat, iskolai szabadidős tevékenységeket is felsorolnak.

Csak Melanie és Marie bizonyítványa ír le részletesebb tudnivalókat a terápiákról.

A kezelés nehézsége abban rejlett, hogy megpróbáljuk Melanie-t rávenni arra, hogy autóagresszió nélkül egyre hosszabb ideig elviselje a legkülönbözőbb területeken kiváltott ingereket, például az egyensúlyban, mélységérzékelésben, a felszínérzékelésben.

Ezt a következő terápiás eszközökkel és módszerekkel érték el: Melanie SI-kifével és sünilabdával masszíroztatta magát szívesen, és szerette a „kopogtató” masszázst is egész testén végig vinni. A testi érintkezést számára az kozvetítette, ha játszhatott ruhacsipeszekkel, homokzsákocskákkal, és hintázhatott a függőágyon, vagy kint a hintán. Minden izgatta, ami zenét vagy zajt közvetített a számára. A leginkább a trambulin tetszett neki, minél erősebb volt az inger, annál inkább.

Melanie órarendjébe olyan terápiaformák voltak beépítve, mint az egyéni stimuláció, az érzékelésfejlesztés, személyi terápia, a hippoterápia, ergoterápia, betegtorna, a bizonyítványban vagy fejlődés folyamatának leírásában pedig célkitűzéssel és módszerekkel együtt szerepeltek ezek a terápiák.”